Audyt

Twoja firma funkcjonuje w coraz bardziej złożonym środowisku gospodarczym, które podlega ciągłym zmianom. Na szczęście możesz liczyć na pomoc naszej firmy. Biegły rewident jako zaufany doradca i partner w biznesie może świadczyć wyspecjalizowane usługi i udzielać obiektywnych wskazówek oraz eksperckich porad o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Twojej firmy oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.
Istnieje cały szereg dostępnych usług sprawozdawczości finansowej, które można dopasować do Twoich potrzeb.
Nie masz pewności, jaka usługa będzie dla Ciebie odpowiednia? Poniżej opisujemy usługi badania, przeglądu, kompilacji i uzgodnionych procedur oferowane przez biegłych rewidentów zgodnie z międzynarodowymi standardami i w zależności od oczekiwanych korzyści.
Twój biegły rewident pomoże Ci wybrać odpowiednią usługę w oparciu o czynniki takie jak:

  • Twoje potrzeby;
  • Obowiązujące przepisy;
  • Wielkość, formę prawną i strukturę Twojej firmy;
  • Wymogi finansowe;
  • a także Plany biznesowe na przyszłość.

Warto również skonsultować się z użytkownikami sprawozdań finansowych pod kątem ich potrzeb.

 

RODZAJ ZLECENIA
BADANIE PRZEGLĄD KOMPILACJA UZGODNIONE PROCEDURY
Standardy
MSB MSUP 2400 (po zmianach) MSUPo 4410 (po zmianach) MSUPo 4400
Poziom zapewnienia
W racjonalnym stopniu W ograniczonym stopniu Brak Brak
Zakres prac
Ocena ryzykai procedury badania stosownie do zidentyfikowanego ryzyka Głównie zapytania i procedury analityczne Pomoc kierownictwu w przygotowaniu informacji finansowych Zebranie dowodów na potwierdzenie poczynionych ustaleń
Raport
Opinia (pozytywne zapewnienie) Wniosek (przez negocjację) Raport zawierający inforacje na temat charakteru zlecenia usługi kompilacji oraz roli i zadań biegłego (brak zapewnienia) Raport skierowany do wąskiego grona użytkowników (dotyczący faktycznie poczynionych ustaleń)

 

AUDYT UNIJNY

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

W ramach tej usługi przeprowadzamy:

  • audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej,
  • audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych ze środków budżetu państwa,

Jednym z elementów rozliczenia z dofinansowania z programów unijnych jest obowiązkowy audyt. Audyt jest przeprowadzany przez podmiot zewnętrzny.

Jego rezultatem jest uzyskanie opinii – racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt zgodny z umową i wnioskiem.
W trakcie przeprowadzania audytu sprawdza się:

  • czy działania, których dotyczą poniesione wydatki, rzeczywiście zostały zrealizowane,
  • czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie oraz czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi.

Sprawdzenie odbywa się poprzez badanie, czy księgi rachunkowe (w części ewidencji związanej z realizacją projektów) wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów, oraz wnioski o płatność sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktur, innych dokumentów o takiej samej wartości dowodowej), jak również sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.
Audyt zewnętrzny ma prowadzić do stwierdzenia wiarygodności danych – zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem.